This is the content
X

Reservér grunde i

Herunder kan du se en liste med ledige byggegrunde, som du kan reservere. Sæt X ved den eller de byggegrunde, du ønsker at reservere, og udfyld kontaktformularen.

Når du har reserveret en byggegrund, sender vi dig en mail med et link. Du skal klikke på linket for at bekræfte din reservation. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her https://hjoerring.dk/databeskyttelse/


Dine oplysninger

X

Bud på:

Mine kontakt oplysninger

For virksomheder

Jeg tilbyder hermed at købe den udbudte ejendom til en kontaktpris på: kr. idet jeg samtidig indestår for at have modtaget finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller realkreditinstitut.

Jeg er bekendt med, at salget er betinget af Byrådets accept af tilbuddet.

Jeg har læst og accepteret salgsvilkårene.

Vedlæg filer

Hjørring Kommune passer godt på dine personoplysninger. Du kan læse mere om Hjørring Kommunes behandling af personoplysninger her

X
X

Herunder finder du en række links til forskellige nyttige dokumenter, som du kan downloade som PDF eller følge linket ind på en extern hjemmeside.

Et luftfoto, der viser grunden
Møllevej 29, Vrå

Grunden udstykkes fra matr.nr. 1ok Nr. Vrå By, Vrå med et areal på 3.809 m². På arealet har der tidligere været opført en bygning, som blev nedrevet i 2021.

Nugældende lokalplan og kommuneplanramme giver alene mulighed for at anvende grunden til offentlige formål. En udvikling af grunden med boliger forudsætter derfor ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Køber kan forvente, at planprocessen taget et år.

Der vil i en ny lokalplan blive stillet krav om:

  • Bebyggelsen må højest være i to etager. På den lavest-liggende del af grunden, mod nord, kan der opføres bebyggelse i op til tre etager.
  • Der skal primært anvendes tegl på facade (rå sten) og på tag med hældning.
  • Mod Møllevej skal bebyggelsen holdes i en afstand 10-15 meter fra vejen, svarende til øvrige bebyggelse langs vejen og med en grøn forhave/beplantning.
  • Ved rækkehuse og etagebebyggelse er det et krav, at bebyggelsens facader forskydes/opbrydes pr. bolig eller pr. 20-25 meter
  • Bebyggelsen skal tilpasses terrænet. 

Bebyggelse og interne veje skal disponeres, så de nye boliger alle kan få mulighed for den lette adgang til Lunden.  

Grunden skal disponeres og indrettes, så den opnår en grøn karakter, der harmonerer med de omgivende villahaver og Lunden. Derfor skal faste belægninger begrænses. Mod Møllevej laves små, åbne forhaver og mod Sdr. Ringvej laves en grøn overgang f.eks. ved hjælp af levende hegn. 

Der vil fortsat være indkørsel fra Møllevej, og der kan ikke etableres direkte indkørsel fra Sdr. Vråvej, selvom grunden opdeles i parcelgrunde.

Grunden er beliggende i et område, som i kommuneplanen udpeges som et muligt oversvømmelsesområde. Det betyder, at der ved lokalplanlægning for byudvikling, tekniske anlæg, ændret anvendelse mv., skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion. Udpegningen skyldes, at grundvandsspejlet står 1-2 meter under terræn.

Grunden udbydes til salg uden mindstepris og sælges til højestbydende. Byrådet har mulighed for at forkaste alle indkomne bud. 

Under salgsmateriale finder du udbudsmaterialet. Vi opfordrer til, at du holder dig orienteret her på side, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud.

Ønsker du at byde på Møllevej 29, Vrå skal du sende en mail med angivelse af dit bud til grundsalg@hjoerring.dk. Vi skal have dit bud senest den 6. marts 2023 kl. 10.

Vrå

Stationsby med et rigt kulturliv   

Vrå er en stationsby, der ligger mellem Hjørring og Brønderslev, cirka 11 kilometer syd for Hjørring. Der er 30 minutter i bil mellem Vrå og Aalborg.

Detailhandlen er samlet i bymidten omkring Østergade, Mejerigade og Strømgade. Den omfatter dagligvarebutikker og en håndfuld specialforretninger.

Byen afgrænses mod nord af Vråvej, mod vest af Vestre Ringvej, mod syd af Galgebakkevej, mens der ikke er en tydelig vejafgrænsning mod øst. Byens primære adgang, når man kommer fra motorvej eller landevej, er fra nord ad Borupvej. Jernbanen deler byen i en østlig og en vestlig del.

En 3 meter bred øst-vestgående cykelgangsti forbinder byens boligområder, skole og idrætscenter. Stien løber gennem en lavning med Vestre Elbæk, hvor der inden for de seneste år er gennemført et større projekt med udgravning af søer til regnvandshåndtering i forbindelse med separatkloakering af byen.

Vrå Skole og byens børnehaver og vuggestuer flytter i løbet af få år fra sin nuværende placering til et areal ved Idrætscenter Vendsyssel i den sydøstlige del af byen. Byggeriet starter i 2019.

Vrå er kendt for sit rige kultur- og idrætsliv. Ikke mindst på grund af Vrå Højskole, Kunstbygningen og landets første byggelegeplads kaldet Børnenes Jord. Også Idrætscenter Vendsyssel trækker dagligt mange mennesker fra både byen og et større opland på grund af den brede vifte af idrætstilbud.

Mange af byens foreninger har fast mødested på Vrå Højskole, mens andre holder til i Idrætscenter Vendsyssel – også foreninger, der ikke har sport eller idræt på programmet. Endelig tilbyder Uhrenholdts Gaard og Rugbrødsbageriet i byens centrum faciliteter til både organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for alt fra træ- og metal håndværk til brygning af øl.

Der bor 2.460 mennesker i Vrå.